Gjeldsregisteret


Forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven (gjeldsinformasjonsforskriften)


§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder foretak og virksomhet som er omfattet av gjeldsinformasjonsloven.

§ 2.Gjeldsopplysningenes innhold

Gjeldsopplysninger skal inneholde informasjon om følgende forhold:

a) for nedbetalingslån: opprinnelig lånebeløp, saldo, nedbetalingstid, effektiv rente og navn på kredittyter,
b) for rammekreditt: kredittgrense, rentebærende og ikke-rentebærende saldo, effektiv rente og navn på kredittyter,
c) for faktureringskort: rentebærende og ikke-rentebærende saldo og navn på kredittyter.

Saldo omfatter hovedkrav, renter og omkostninger.

Dersom to eller flere personer er solidarisk ansvarlige for samme gjeld, skal informasjonen i første ledd tilgjengeliggjøres fullt ut for hver av skyldnerne. Det skal markeres om det er medlåntaker på det aktuelle lånet. Medlåntaker skal ikke identifiseres.

Den gjeldsopplysningen gjelder skal identifiseres med fødselsnummer.

Navn på kredittyter kan bare gis til den gjeldsopplysningen gjelder.

§ 3.Finansforetaks plikt til å gjøre gjeldsopplysninger tilgjengelige for gjeldsinformasjonsforetak

Med tilgjengeliggjøring av gjeldsopplysninger etter gjeldsinformasjonsloven § 10 første ledd menes
a) finansforetaks rapportering av gjeldsopplysninger til gjeldsinformasjonsforetak og
b) finansforetaks tilrettelegging for gjeldsinformasjonsforetaks innhenting av gjeldsopplysninger.

Finansforetak skal tilpasse sine systemer, blant annet teknisk og administrativt, slik at gjeldsopplysninger blir tilgjengeliggjort for gjeldsinformasjonsforetak på en effektiv og hensiktsmessig måte i henhold til gjeldsinformasjonsforetakets spesifikasjoner. Departementet kan fastsette en felles teknisk standard for tilgjengeliggjøring av gjeldsopplysninger fra finansforetak til gjeldsinformasjonsforetak.

Finansforetaks plikt til å gjøre gjeldsopplysninger tilgjengelige inntrer første gang på det tidspunktet som er bestemt i konsesjonen til det aktuelle gjeldsinformasjonsforetaket.

§ 4.Finansforetaks frist for å gjøre gjeldsopplysninger tilgjengelige for gjeldsinformasjonsforetak

Etter at et nedbetalingslån er registrert i finansforetakets reskontrosystem, en rammekreditt er gjort tilgjengelig for kunden eller det er registrert en saldo på et faktureringskort, skal finansforetaket uten ugrunnet opphold gjøre gjeldsopplysningene tilgjengelig for gjeldsinformasjonsforetak. Endringer i gjeldsopplysningene skal også gjøres tilgjengelig uten ugrunnet opphold.

§ 5.Utlevering av gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak til bruk ved utarbeidelse av kredittscoremodeller

Gjeldsopplysninger som utleveres fra gjeldsinformasjonsforetak til finansforetak og kredittopplysningsforetak til bruk ved utarbeidelse av kredittscoremodeller, jf. gjeldsinformasjonsloven § 12 annet ledd, kan bare gjelde det enkelte foretaks eksisterende kunder. For finansforetak gjelder dette foretakets lånekunder. For kredittopplysningsforetak gjelder dette lånekunder hos finansforetak som kredittopplysningsforetaket har avtale med om utarbeidelse av kredittscoremodeller. Med utarbeidelse av kredittscoremodeller menes utvikling og forbedring av modeller som anvendes i kredittvurdering ved behandling og avgjørelse av kredittsøknader.

Gjeldsopplysninger til bruk ved utarbeidelse av kredittscoremodeller skal alltid utleveres samtidig til de foretak som har bedt om slik utlevering, og maksimalt fire ganger årlig.

§ 6.Bruk av gjeldsopplysninger utlevert fra gjeldsinformasjonsforetak

Gjeldsopplysninger skal kun benyttes til de formål som er bestemt i gjeldsinformasjonsloven § 12. Opplysningene kan ikke brukes til markedsføring eller lignende.

§ 7.Begrensninger i ansattes mv. tilgang til gjeldsopplysninger, samt internkontroll

Ansatte og enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for gjeldsinformasjonsforetak og kredittopplysningsforetak, skal kun ha tilgang til gjeldsopplysninger med fødselsnummer i den utstrekning det er strengt nødvendig for utførelsen av foretakets oppgaver i henhold til gjeldsinformasjonsloven. For ansatte og andre som ikke har behov for tilgang til gjeldsopplysninger i medhold av første punktum, kan gjeldsopplysninger om nødvendig gjøres tilgjengelig med kryptert fødselsnummer.

Gjeldsinformasjonsforetakets styre skal i retningslinjer for internkontroll, jf. gjeldsinformasjonsloven § 8, fastsette nærmere regler for tilgang til gjeldsopplysninger for ansatte og enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for foretaket, herunder regler om tilgangsbegrensninger og loggføring. Tilsvarende gjelder for kredittopplysningsforetak.

§ 8.Krav til datasikkerhet, IKT-systemer mv.

Gjeldsinformasjonsforetak, finansforetak og kredittopplysningsforetak skal sikre nødvendig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for deres tjenester etter gjeldsinformasjonsloven. Gjeldende nasjonale standarder og internasjonalt anerkjente standarder skal følges. Forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjelder tilsvarende for gjeldsinformasjonsforetak og kredittopplysningsforetak.

§ 9.Varsling og krav om retting av opplysninger

Gjeldsinformasjonsforetak skal sende varsel eller gjenpart til den opplysningen gjelder ved utlevering av gjeldsopplysninger etter gjeldsinformasjonsloven § 12 første ledd bokstav a og b og § 12 tredje ledd. Ved utlevering av gjeldsopplysninger etter gjeldsinformasjonsloven § 12 første ledd bokstav c, skal kredittopplysningsforetaket sende varsel eller gjenpart. Gjeldsinformasjonsforetak og kredittopplysningsforetak kan innhente nødvendige kontaktopplysninger fra Folkeregisteret for å sende ut varsel eller gjenpart til den opplysningen gjelder.

Krav om retting av mangelfulle eller feilaktige personopplysninger skal sendes til finansforetaket som har tilgjengeliggjort opplysningen for gjeldsinformasjonsforetaket. Dersom feilen ikke har oppstått i finansforetaket som har mottatt kravet om retting, skal finansforetaket videreformidle kravet til riktig instans, slik at feilen kan rettes der den har oppstått. Retting av feil skal så langt det er mulig kommuniseres til andre som har mottatt den uriktige opplysningen.

§ 10.Sletting av gjeldsopplysninger

Når oppdaterte gjeldsopplysninger etter § 2 er mottatt og registrert, skal gjeldsinformasjonsforetak som etablerer register uten ugrunnet opphold slette tidligere gjeldsopplysninger.

Gjeldsopplysninger som er mottatt i medhold av § 5, skal slettes så snart kredittscoremodellen er ferdigstilt eller oppdatert og nødvendig validering er gjennomført. Gjeldsopplysningene skal slettes senest tre måneder etter at de ble mottatt. Fristen gjelder likevel ikke for gjeldsopplysninger som må oppbevares lenger for tilsynsformål.

§ 11.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. november 2017.

Copyrighted content. All Rights Reserved.